Privacyverklaring

Privacyverklaring voor cliënten Groepspraktijk Nynke Dijkema 24 november 2018, V1.0

1. Inleiding

Bij Groepspraktijk Nynke hechten we veel waarde aan privacy. We vinden het belangrijk om de gegevens van onze cliënten zo goed mogelijk te beschermen. Dat is onderdeel van ons dagelijks werk.

Als u cliënt bij ons bent verwerken we persoonsgegevens van u. Dit gebeurt ook als u meedoet aan wetenschappelijk onderzoek, contactpersoon bent van een cliënt of onze website bezoekt. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, leest u in dit document.

In dit document wordt de term ‘zorgverlener’ genoemd; hiermee bedoelen we alle personen die bij uw zorg betrokken zijn. Denk hierbij met name aan de behandelaars.

2. Privacy voor cliënten

Zodra u bij de praktijk wordt ingeschreven als cliënt verwerken we uw persoonsgegevens. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld opslaan, aanvullen, verstrekken aan uw zorgverleners en, na verloop van tijd, ook weer verwijderen. Wanneer u zorg van ons ontvangt verwerken we uw zorg- en medische gegevens in uw zorgdossier.

2.1 Wat en waarom?

Uw gegevens hebben we nodig om de nodige zorg zo goed mogelijk aan u te verlenen. Iedere zorgverlener doet zijn of haar uiterste best om u de beste zorg te geven, daar staan wij voor! Ook uw zorggegevens, zoals wat u uw zorgverlener vertelt, uitslagen van onderzoeken, de diagnose en het zorgplan, hebben we daarvoor nodig.

Behalve zorggegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere cliënt. Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens verwerken dan we nodig hebben om u goede zorg te verlenen. We bewaren uw gegevens minimaal 15 jaar na het eindigen van de zorg of behandeling.

Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij uw zorg zijn betrokken hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en delen uw gegevens niet met anderen. Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen, dan bepaalt u dat en vragen we daarvoor uw toestemming. Slechts in spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat we een ander besluit moeten nemen.

2.2 Wetenschappelijk onderzoek

In bepaalde gevallen gebruiken we gegevens voor onderzoek. U wordt daarover altijd geïnformeerd. Voor deelname aan een onderzoek vragen we altijd uw toestemming. Hiervoor gebruiken we een toestemmingsverklaring, welke u ontvangt via uw zorgverlener.

2.3 Uw bezoekers

Als er voor u wordt gebeld naar ons telefoonnummer, verstrekken wij geen informatie over u, maar geven aan dat de beller met uzelf of uw contactpersoon contact op kan nemen. Ook aan bezoekers die aan de balie komen verstrekken wij alleen informatie over u als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Vóórdat u in behandeling komt vragen wij u of u wel of geen toestemming geeft voor het verstrekken van deze informatie. Uw toestemming geldt voor iedereen die bij ons aan de balie naar u vraagt. In het geval u geen toestemming geeft óf het is door de situatie nog niet gelukt om uw toestemming te vragen dan verstrekken wij in verband met uw privacy géén informatie.

2.4 Gegevens inzien

U mag uw persoonsgegevens en uw volledige zorgdossier bij ons inzien. Dat kunt u aan uw zorgverlener vragen. Uw zorgverlener mag dit niet weigeren. De zorgverlener mag wel bepaalde delen afschermen als daar informatie in staat over iemand anders, zoals bijvoorbeeld een familielid. De zorgverlener hoeft ook geen inzage te geven in zijn of haar persoonlijke werkaantekeningen.

U mag een kopie vragen van uw dossier, dit vraagt u schriftelijk aan bij de manager van de praktijk. U kunt ook een brief sturen naar de praktijk. In de brief zet u uw handtekening en voegt u een kopie toe van uw identiteitsbewijs.

2.5 Gegevens wijzigen

U kunt uw persoonlijke gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Ook kunnen we een foutje hebben gemaakt in uw geboortedatum of uw naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat daarbij om het wijzigen van feitelijke gegevens. Een diagnose mag u bijvoorbeeld niet wijzigen. Wel mag u altijd uw eigen zienswijze toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion. Als u uw feitelijke gegevens wilt wijzigen of iets wilt toevoegen aan het dossier, geeft u dit aan bij uw zorgverlener. Uw zorgverlener zorgt er ook voor dat uw zienswijze of de second opinion aan uw dossier wordt toegevoegd.

2.6 Gegevens vernietigen

Het is mogelijk om uw dossier – conform wetgeving – te laten vernietigen. Dit geldt voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. Het verzoek om uw dossier te laten vernietigen dient u schriftelijk in bij de manager van de praktijk. In de brief zet u uw handtekening en voegt u een kopie toe van uw identiteitsbewijs.

In principe moet de praktijk gehoor geven aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van uw dossier. Dat geldt echter niet in alle gevallen. Als uw zorgverlener van mening is dat het overduidelijk in uw eigen belang is het dossier of delen daarvan toch te bewaren kan hij tot de conclusie komen dat het dossier niet vernietigd mag worden. Uw zorgverlener is namelijk gebonden aan zijn zorgplicht. Uw zorgverlener kan dan samen met u de vernietiging heroverwegen.

Uw zorgverlener mag vernietiging ook weigeren als hij op grond van een wet of voorschrift verplicht is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. Als het bijvoorbeeld gaat om financiële gegevens over de facturatie van de zorg zijn we verplicht deze 7 jaar te bewaren. Ook in het geval dat het voor iemand anders van groot belang is dat uw dossier bewaard blijft kan uw verzoek tot vernietiging worden geweigerd. De zorgverlener moet aan u kunnen motiveren waarom hij of zij uw dossier of delen daarvan niet wil vernietigen.

Bent u het daar niet mee eens en wilt u toch dat het dossier wordt vernietigd? Vraag dan uw zorgverlener om extra uitleg en ga met hem of haar in gesprek gaan hierover. Ook kunt u bij de praktijk een klacht indienen. Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u op www.nynkedijkema.nl/klachtenregeling.

3. Privacy voor contactpersonen en vertegenwoordigers

Als u geen cliënt bent van de praktijk kan het toch zijn dat we een beperkt aantal persoonsgegevens van u verwerken. Dit gebeurt alleen als dit nodig is om contact met u te kunnen opnemen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger wordt van onze cliënt of door het sturen van een e-mail naar ons. Deze gegevens zullen we niet langer bewaren dan nodig is. Zonder uw toestemming geven we uw gegevens niet aan derden.

4. Privacy voor bezoekers aan de website

Als u de website van de praktijk bezoekt verwerken we een beperkt aantal persoonsgegevens van u. Bijvoorbeeld als u uw gegevens achterlaat bij het invullen van een webformulier. Deze gegevens bewaren we niet langer dan nodig is. We geven uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming.

De website van de praktijk maakt gebruik van functionele en analytische cookies. De analytische cookies (van Google) zijn zo ingesteld dat uw IP-adres geanonimiseerd verzameld wordt. Dit betekent dat onze cookies deze geen persoonsgegevens verzamelen. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

5. Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Praktijk Nynke Dijkema
drs. S. Dijkema, psychiater
Crystalic
François HaverSchmidtwei 2, 8914 BC Leeuwarden
Telefoon: 06-57595743, E-mail: info@nynkedijkema.nl