Betalingsvoorwaarden

De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie bij de eigen verzekering. In alle gevallen waarbij de zorgverzekeraar niet (meer) vergoedt, is de cliënt volledig verantwoordelijk voor de betalingen van in rekening gebrachte of nog te berekenen kosten.

Het kennismakingsgesprek wordt eveneens in rekening gebracht, ook als u afziet van verdere behandeling.

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, dient u een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist te overleggen. Verder dient u bij het eerste gesprek een verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs mee te nemen.
Een aan u gezonden nota dient binnen 2 weken betaald te worden. Dit kan door het betalen van de nota of door het verstrekken van een automatische machtiging. Bij de tweede of eventueel derde betalingsherinnering wordt € 25 administratiekosten in rekening gebracht. Indien betaling uitblijft, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste aan de cliënt.

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Tarieven

Voor verzekeraars waarmee geen contract is afgesloten hanteren wij 95% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz en de g-ggz.

Tarief overig (zorg)product: Het maximum OZP-tarief voor de prestatie “ozp niet-basispakketzorg consult”, vastgesteld door de NZa, is voor 2018 € 101,03 per sessie. Het tarief in mijn praktijk is 100% van dit vastgestelde tarief.

Tarief zelfbetalers: Voor verzekeraars waarmee de praktijk geen contracten heeft afgesloten, wordt 100% van de door de NZa vastgestelde tarieven voor de GBGGZ en de SGGZ.

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.
Het tarief voor een no-show bedraagt €69.